Vremenik izradbe i obrane završnog rada

 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE

ZAVRŠNOG RADA

ŠKOLE ZA BALET I RITMIKU
Šk. God. 2016./2017.

 

 

Završni rad sastoji se od izradbe rada i obrane rada.

Vremenik  izradbe i obrane završnog rada donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja škole do 30. rujna za tekuću godinu.

Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradbu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada, te datum uručivanja svjedodžbi o završnom radu.

IZRADBA ZAVRŠNOG RADA

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, donosi ravnatelj do 20. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini na prijedlog stručnih vijeća.

Teme mogu biti predložene i od strane učenika ukoliko su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnog programa prema kojemu se učenik obrazovao.

Učenici teme za završni rad biraju do 31. listopada 2016.

Učenik obavlja izradbu rada pod stručnim vodstvom nastavnika struke-mentora tijekom zadnje nastavne godine obrazovanja.

Učenik je dužan pisani dio od strane mentora pozitivno ocijenjene izradbe predati u urudžbeni zapisnik škole najkasnije deset dana prije Obrane.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Obrani rada može pristupiti učenik koji je uspješno završio srednjoškolsko obrazovanje i čiju je izradbu rada mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

Učenik prezentira rad u obliku obrane pred povjerenstvom, čiji je jedan član mentor.

Obrana u pravilu traje do 30 minuta.

Obrana se provodi pred povjerenstvom kojeg čine predsjednik te dva člana iz redova nastavnika struke od kojih jedan vodi zapisnik.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog:

 • ocjene izradbe na prijedlog mentora učenika
 • ocjene obrane
 • općeg uspjeha iz izradbe i obrane završnog rada


ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA

Učenik prijavljuje obranu školi prijavnicom koju propisuje škola i to do:

 • do 3. travnja 2017. za ljetni rok
 • do 10. srpnja 2017. za jesenski rok
 • do 30. studenog 2017. za zimski rok

Učenik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanome roku, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset dana prije planiranoga datuma obrane.

Učenik iz prethodnog stavka uz prijavnicu prilaže i dokaze o opravdanosti naknadne prijave. Opravdanim razlozima za naknadnu prijavu smatraju se: bolest, dugotrajnije liječenje, obrazovanje u inozemstvu, elementarna nepogoda, smrt u obitelji, prometna nesreća i drugi opravdani razlozi.

O naknadnoj prijavi odlučuje prosudbeni odbor.

ROKOVI ZA ODJAVU OBRANE

Učenik može odjaviti prijavljenu Obranu.

Učenik predaje pisani zahtjev za odjavu Obrane u urudžbeni zapisnik škole najkasnije tri dana prije planiranog dana Obrane

Smatra se da je učenik iskoristio rok za Obranu, ako nije pristupio na prijavljenu Obranu, a nije je odjavio u navedenome roku.

Iznimno od prethodnoga stavka, učeniku koji iz opravdanih razloga nije odjavio prijavljenu Obranu, može se na njegov zahtjev dozvoliti Obrana u istome roku. O takvome zahtjevu odlučuje Prosudbeni odbor temeljem članka 19, stavak 4 Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada.

ROKOVI ZA OBRANU RADA

Pristupnici brane završni rad, po rokovima i terminima, kako slijedi:

 • ljetni rok – tijekom lipnja 2017.
 • jesenski rok – u istom ili prvom tjednu poslije drugoga popravnog roka
 • zimski rok – tijekom veljače 2018.

 

 • Održavanje ljetnog roka obrane završnog rada, uz prezentaciju najznačajnijih plesnih koreografija 4.a i 4.b. razreda kroz srednjoškolsko obrazovanje, planira se u kazalištu.


OCJENA ZAVRŠNOG RADA

Izradba, obrana te opći uspjeh, koji je aritmetička sredina izrade i obrane rada, ocjenjuju se ocjenama: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1).

Učenik koji je ocijenjen iz izradbe ocjenom nedovoljan (1), ne može pristupiti obrani rada, već se upućuje na ponovnu izradbu s izmijenjenom temom.

Učenik koji je iz izradbe ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz obrane rada nedovoljnim, na slijedećem roku ponavlja obranu bez ponavljanja izradbe.

Učenik koji je prijavio obranu, ali nije pristupio ne ocjenjuje se.

Prosudbeni odbor utvrđuje konačnu ocjenu izradbe, konačnu ocjenu obrane, te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnog rada za svakog učenika na prijedlog povjerenstva na temelju poslovnika o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada.

IZDAVANJE SVJEDODŽBI

Svjedodžbe o izradbi i obrani završnog rada izdaju se:

 • Za ljetni rok školske godine 2016./2017. – od 1. srpnja 2017.
 • Za jesenski rok školske godine 2016./2017. – od 1. rujna 2017.
 • Za zimski rok školske godine 2016./2017.. – od 1. ožujka 2018.

 

KLASA: 003-05/16-01/05

URBROJ: 251-345/16-01

U Zagrebu, 30.9.2016.

 

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK