Plan nabave za 2013. godinu

 
KONTOPREDMET NABAVEPROCIJENJENA VRIJEDNOSTPLANIRANA SREDSTVA
3211Službena putovanja46.000,0046.000,00
3213Stručno usavršavanje11.000,0011.000,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi50.600,0050.600,00
3223Energija35.000,0035.000,00
3224Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje13.000,0013.000,00
3225Sitni inventar i auto gume30.000,0030.000,00
3227Službena i radna odjeća7.000,007.000,00
3231Usluge pošte, telefona i prijevoza30.000,0030.000,00
3232Usluge tek. i investicijskog održavanja30.000,0030.000,00
3233Usluge promidžbe i informiranja12.000,0012.000,00
3234Komunalne usluge15.000,0015.000,00
3235Zakupnine i najamnine50.000,0050.000,00
3236Zdravstvene usluge1.000,001.000,00
3237Intelektualne usluge50.000,0050.000,00
3238Računalne usluge6.000,006.000,00
3239Ostale usluge10.000,0010.000,00
3291Naknade za rad povjerenstva34.000,0034.000,00
3292Premije osiguranja2.500,002.500,00
3293Reprezentacija8.000,008.000,00
3294Članarine4.000,004.000,00
3299Ost. nespomenuti rashodi poslovanja5.000,005.000,00
3431Bankarske usluge2.000,002.000,00
3433Zatezne kamate400,00400,00
3434Ost. nespomenuti financ. rashodi600,00600,00
UKUPNO:453.100,00453.100,00
4221Uredska oprema i namještaj23.000,0023.000,00
4222Komunikacijska oprema2000,002000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu1000,001000,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi2000,002000,00
4226Glazbena oprema0,000,00
UKUPNO:28.000,0028.000,00
4241Knjige2.000,002.000,00
UKUPNO PLANIRANA NABAVA:483.100,00483.100,00

Objavljeno 21.12.2012.

  © 2015 Škola za balet i ritmikuOVOJE LINK